top of page

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorczość Dla Was z siedzibą w Rumi, (ul. Kościuszki 28A, 84-230 Rumia).
2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
- listownie na adres: Przedsiębiorczość Dla Was, ul. Kościuszki 28A, 84-230 Rumia
- przez e-mail.: kontakt@dlawas.org
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
- w ramach uprawnionej działalności prowadzonej w celu realizacji celów statutowych Instytutu Inkubacji Przedsiębiorstw, na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celu związanym z realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia pracy/współpracy/wolontariatu/umowy cywilnoprawnej/uczestnictwa w projekcie, itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO,
- w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO;
- w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (np. monitoring, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni);
- dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a, gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.
Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail kontakt@dlawas.org. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
4. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
6. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Instytut Inkubacji Przedsiębiorstw w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia działalności.
7. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
8. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa

do momentu zakończenia tej umowy,
- w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
- jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych
np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego,
- także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
- do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres,
w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
9. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

bottom of page