top of page
ICVC logo.png

Jako Partner Egzaminacyjny ICVC
organizujemy egzaminy zawodowe w różnych dziedzinach i kwalifikacjach.

Jako Akademia Edukacyjna
mamy możliwość zrealizowania dla każdego pełnego szkolenia zawodowego, opierającego się na zdobyciu zupełnie nowych kwalifikacji lub podniesieniu już aktualnych umiejętności. 

Zakres tematyki szkolenia każdorazowo uzgadniamy indywidualnie z każdym klientem. 

ICVC logo.png
certyfikat icvc.png

SYSTEM ICVC (ICVC CERTYFIKACJA) - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:

  1. Firma ICVC CERTYFIKACJA SP. Z O.O. zajmuje się potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych (w tym potwierdzaniem kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji)

  2. Efektem prac Firmy jest stworzenie kompleksowego i szczegółowego systemu ICVC, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczestników szkoleń.

  3. Spójny system kwalifikacji ICVC, dla wybranych zawodów opracowano na  bazie własnych doświadczeń, w oparciu o analizę rynku pracy, stałe kontakty z pracodawcami oraz w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w ramach ogólnopolskiego badania, raport: „Barometr zawodów” zrealizowany na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym wskazane zawody deficytowe w różnych regionach Polski.

  4. System ICVC Certyfikacja został stworzony i opracowany w celu realizacji zintegrowanego systemu kształcenia opartego na wieloetapowej walidacji i certyfikacji prowadzących do uzyskania formalnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

  5. Na potrzeby niniejszej procedury przyjęto następującą definicję kwalifikacji:

 

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

bottom of page